Translate

Thursday, December 8, 2016

Naskah Drama Basa Jawa Keong Emas (Keong Racun)

KEONG EMAS


NARATOR
CANDRA KIRANA              : Diaz
GALUH AJENG                    : Tirza
DEWI SEKAR                       : Ela
RADEN INU                          : Afan
RAJA DAHA                         : Habib
PERMAISURI DAHA           : Novin
RAJA KAHURIPAN             : Ega
PERMAISURI KAHURIPAN : Harum
MBAH PUTRI                       : Dhigna
PENYIHIR                             : Linda
PENGAWAL                         : Alfian
Backsound                              : keong racun, bledeg, jeritan alay, lagu mbah dukun,
            Nang zaman dhikik neng kerajan Daha, uripa sawong Raja sing nduwe jeneng raja Kertamarta. Dheweke nduweni loro putri sing jenenge Candra Kirana lan Galuh Ajeng. Ing sawijining dina raja pengen njodoke Candra Kirana karo Raden Inu Kertapati saka kerajan Kahuripan, ananging Galuh Ajeng ora setuju. Karo rencanane lan karo bantuan ibune yaiku Dewi Sekar. Dheweke kedadeyan mangusir kirana metu saka istana  ,  Galuh Ajeng lan ibune njaluk penyihir mangutuk Kirana dadi Keong Mas. 
            Sakwise ngerti menawa Candra Kirana lah sing arep dijodoke karo Raden Inu Kertapati, Galuh Ajeng lan Dewi Sekar nggawe siji rencana kanggo murungake raben kesebut. 
BABAGAN 1 (Galuh ajeng ngomong nyang raja)
Galuh :  Rama, rama dipunpundi? wonten ingkang kersa dalem ngendikakaken!!” 
raja :  Ana apa putriku?” 
Galuh :  Menika tentang Candra Kirana, rama. ( damel-damel panik) 
Rama :  Ana apa karo Candra Kirana?” 
Galuh :  Dheweke… dheweke yektos salebetipun menika menjalin hubungan celak kaliyan salah satunggal pengawal kita sedaya, Rama…!” 
Rama : “Ora mungkin. Candra Kirana, ora bakal nindakake  lelakon sing bakal mencoreng asmane ramane. Awakmu mesti iri amargo Candra Kirana sing arep dak jodohake karo Raden Inu.” 
Dewi Sekar : “Sayangipun, kula pancen nate mriksaninipun ngalihan kaliyan pengawal punika, Kanda. Dinda nate mriksani piyambakipun sedaya bermesrahan wonten ing  tamanpitadosa.... 
Galuh :  Inggih rama, kula ugi kagungan buktinipun. menika, kula  panggih surat cinta ingkang dipun nerat dening Kirana kagem pengawal punika wonten ing dalem kamaripun.
Raja : Endi ? apa? Dasar bocah ora ngerti tata krama, uwes arepe  rabi malah gandengan karo pangawal iku.
Permaisuri :  Kakanda, sabar …sabar…” ( ngrenakaken uga mendel-mendel piyambakipun ngesem sinis) 
raja :  Kirana!! Kirana!!!” 
Kirana :  Wonten menapa , rama?” 
raja :  ana apa ana apa, njajal wacanen iki!!” ( Melempar serat punika datheng rai Kirana)  wis wani kowe nglawan ramamu!
Kirana : ( maos serat punika uga menggelengkan sirahipun kaliyan panik)  Oh,niki 
fitnah Rama! kula mboten nate majengaken piyambakipun! tulung , pitados ing kula!” 
(wotsantun) 
RAJA :  cukup!! metu kowe saka istana iki! metu!! kowe karo pengawal 
brengsek kuwi, metu!!!”
Kirana : ( melas)  rama…” 
Raja :  metu!!!” (bingung amarga kerajan Kahuripan arep cepet teka 
kanggo menentukan udhar raben Candra Kirana lan Raden Inu). 
Hmm.... kepriye iki dinda? Kanda bingung, kepriye awake dhewe 
nggamblangna iki kabeh marang kerajan Kahuripan? Padahal kanda wis 
ngujar kanggo ngomah-omahake Candra Kirana karo Raden Inu. 
Dewi Sekar : tenang... tenang kamawon kanda, kados pundi menawi GaluhAjeng kamawon ingkang gumantosaken Kirana dados calon semah Raden Inu. kadosipun, piyambakipun pancen gathuk kaliyan Raden Inu. 
raja : (mengangguk) ide sing apik uga dinda, ning kepriye kanda 
nggamblangna dheweke marang Raja Kahuripan?
Dewi Sekar : Hmm... tenang punika dados urusan dinda... 
ratu : becika, esok kanda uga arep ngupadi nggamblangna iki kabeh marang Ratu 
Kahuripan. Hmm... ya wisa.. kanda lelah, kanda arep leren dhisik ! (raja metu) 
Dewi Sekar : hem.. kepriye putriku? Rencana awake dhewe kedadeyan dudu? 
Galuh Ajeng : inggih bunda, rencana bunda pancen linangkung.... hahaha 
BABAGAN 2 (percakapan raja daha kaliyan raja kahuripan)
          Kalih dinten lajeng keraton Kahuripan datheng datheng keraton Daha konjuk ngginemaken udhar raben Candra Kirana uga Raden Inu. 
Raja Kahuripan : “kados pundi kawontenan keraton Daha, ratu Kertamarta?sapanjang 
radin kula ningali para wargi mekaten makmur.” 
Permaisuri Kahuripan: “inggih leres. sabin uga kebon sawit pun katingal suburterawat.” 
raja : ““ya mangkenea kahanan kami. mbasi ora salinuwih lan semakmur kerajan Kahuripan, kami
 bersyukur karo sing 
kami nduwe.” 
Ratu Kahuripan : “Ahhh, ampun ngandhap mekaten.” Hahaha (gumujengrenyah) 
Permaisuri Kahuripan : “Ouh inggih, dipunpundi Candra Kirana? wau-wau mboten kula ningal paras ayu nya. 
Raden Inu : “inggih dipunpundi calon permaisuriku?” (ningali kesekelilingistana) 
Galuh Ajeng, raja & Permaisuri Daha : (sami berpandangan) 
Dewi Sekar : “Begini, saleresipun anteb kunjuk kami konjuk mertelakakenmasalah niki.” 
Raden Inu : “menapa ingkang saleresipun kedadosan kaliyan Kirana?” (mboten sabar) 
Dewi Sekar : “Candra Kirana sampun numindakake kalepatan ingkang ngisinaken.” 
Raden Inu : “kalepatan? kalepatan menapa?” 
Galuh Ajeng :  piyambakipun sampun menjalin hubungan larang kaliyan klintu satiyang 
pengawal istana. uga piyambakipun sampun diusir saking mriki.” 
Raden Inu : (ngadeg). “mboten bokmenawi. Candra Kirana sanes kenyo mekoten!” 
Galuh Ajeng : “nanging niki keyektosan. waosa serat niki.” 
Raden Inu : (maos serat) 
Galuh Ajeng : (nyelaki Raden Inu, uga nyepeng lengenipun). “Candra Kirana 
mboten prayogi bersanding kaliyan pangeran, piyambakipun sampun ngisinaken nami 
keraton. Raden Inu mesti nyagedaken permaisuri ingkang langkung sae 
sakingipun.” 
Raden Inu : (Menghempaskan tangan Galuh). “mboten. kula tetap maiben. kula badhe madosi Candra Kirana.” 
Galuh Ajeng : punapa kedah madosi Kirana? ta taksih enten kula, Raden Inumesti 
badhe bahagia menawi emah-emah kaliyan kula. 
Raden Inu : kula mboten nresnani sampeyan, kula namung nresnani Kirana! 
(Galuh Ajeng jengkel kaliyan yektosan Raden Inu uga piyambakipun ndamel-damel sedhih kaliyan menuju datheng Dewi Sekar) 
raja : ning ananda, aku wis ngujar karo jenat raja Kahuripan 
kanggo njodoke salah siji putri kami karo kok Raden Inu.Dan 
saiki putri kami munga Galuh Ajeng sing arep dadi calon 
permaisurimu. 
Ratu kahuripan : mboten, mboten sanguh ! ujaranipun yaiku Raden Inu emah-emah kaliyan 
Candra Kirana ! menawi sampeyan ngemah-emahaken Galuh ajeng kaliyan Raden 
Inu, nduwe artos sampeyan sampun melanggar ujaran punika!!!! 
raja : nanging kados pundi malih, kawontenan keraton kami sampun maketen.... nggih 
sampun kami serahkan kamawon dhateng Raden Inu konjuk mileh Galuh Ajeng utawi tetap kaliyan Kirana. 
Raden Inu : apunten baginda, kula namung kersa emah-emah kaliyan Candra Kirana 
sanes Galuh Ajeng. (nyelaki kaping kalih tiyang sepuhipun uga nduwe dhengkul). 
“eyang putri, ibunda, ananda mit restu kesah madosi Candra 
Kirana. Ananda ngujar, badhe mbekta menantu paling sae datheng 
keraton Kahuripan.” 
Ratu Kahuripan : “sae Nak. eyang putri pitados ing sampeyan.” 
Permaisuri Kahuriapan : “inggih tresna. Restu ibu salajeng maweni sampeyan. nanging ibu mboten kersa sampeyan kesah piyambak.” 
Raden Inu : “sae Ibunda. matur nuwun.” (ijin dhateng ratu Kertamarta)“ 
Baginda, ananda mit izin konjuk madosi Kirana.” 
ratu : nggih, saea nyakajeng sampeyan kamawon. 
Raden Inu : “Pengawal, ngga ndhereki kula!” (beranjak 
medal) 
amargi rumaos kuciwa kaliyan keraton Daha, Ratu kahuripan pun mantuk wangsul datheng keraton. 
Ratu Kahuripan : (ngadeg) ratu, kami kuciwa sanget kaliyan kedadosan niki. niki 
ngrupikaken mukawis penghinaan kunjuk keraton kami. (ngajak mantuk 
Permaisuri Kahuripan) ngga... kita sedaya wangsul datheng Istana. 
ratu : sanes pangangkah kami mekoten Ratu....(terpotong amargi Ratu 
Kahuripan sampun kesah mengker keraton). Hehh... kados pundi 
niki ? Kanda sampun mengecewakaan keraton Kahuripan. Urus 
putrimu, kanda sampun lelah ! (medal) 
saksampune sedaya mengker ruang panggihan, tilara Dewi Sekar uga GaluhAjeng ingkang wangsul merencanakan kajengipun Kirana mboten saged kepanggih kaliyan Raden Inu konjuk salaminipun. 
BABAGAN 3 (RENCANA GALUH)
Dewi Sekar : hahaha.. kados pundi putriku, rencana ingkang kita sedaya damel sampun kedadosan kita sedaya 
radinaken sanes? (sinis) sakmenika Candra Kirana mboten badhe sanguh 
bertunangan kaliyan Raden Inu ! 
Galuh : inggih bunda, rencana bunda pancen linangkung, nanging bunda....Raden 
Inu kala niki saweg kesah madosi Kirana, lajeng kados pundi menawi piyambakipun 
memokaken piyambakipun? 
Dewi Sekar : tenang kamawon galuh.... saksampune niki kita sedaya badhe kesah memoni eyang putri sihir 
paling linangkung ing negri niki uga nedhanipun konjuk mengutuk Kirana dados
samukawis ingkang menjijikan uga dipuntebihaken saking Raden Inu.Hahaha.... 
Galuh : Hahaha... ide cemerlang bunda, kaliyan mekaten Raden Inu mboten badhe 
nate sanguh kepanggih kaliyan Kirana ! 
kaliyan raut rai ingkang sedhih, Kirana kesah datheng panggen ingkang sunyi.dipunngrika piyambakipun kepanggih pun Penyihir. 
Penyihir : “Candra Kirana! Hwahahahaha 2 X !! menapa prungon sampeyan,Hah Kirana?  
Hwahahaha…” 
Kirana : (kaget)  sinten sampeyan? punapa sampeyan awon sanget rupi?” 
Penyihir :  mendel! kula datheng mriki konjuk menyihirmu dados keong!! 
Kirana :  punapa sampeyan kersa menyihirku? menapa klintu kula?” 
Penyihir :  sedherek sampeyan ingkang ngengken kula konjuk menyihirmu.” 
Kirana :  Galuh? mboten bokmenawi, sampeyan mesti ndora !” 
Penyihir :  konjuk menapa kula ndora, punika keyektosanipun.” 
Kirana :  nanging punapa Galuh numindakake punika?” 
Penyihir :  sampun ! ampun kathah ginem ! tampi kamawon nasibmu !hahahaha.” ( 
mengucapkan japa konjuk menyihir Kirana dados Keong) 
Hong wila heng hong paku bumi mboten encepno nang njero bumi 
dadosa Keong ! 

BABAGAN 4 (KIRANA DADI KEONG RACUN)
Kirana :  AAAAA!!!!” ( Berubah dados keong jene) 
Penyihir :  Hwahahaha!!!! sampeyan namung badhe dados manusia ing wanci 
dalu dinten, nanging menawi menjelang siyang, sampeyan badhe wangsul dados 
keong!! tumakaken niki badhe rampung menawi sampeyan kepanggih kaliyan 
Raden Inu!! Hwahahaha 2X…!!!” 
Raden Inu uga pengawalnya mlampah nyusuri wana konjuk madosi CandraKirana. dumadakan dathenga seekor peksi gagak ingkang saged crios uga nunjukaken radin datheng pundi Candra Kirana wonten. nanging sedaya punika namung pitedah sesat, amargi peksi gagak kesebat yaiku jelmaansaking eyang putri sihir. 
Pengawal : Raden, Raden. peksi gagak saweg mengitari kita sedaya. ampun-ampun niki 
pertanda awon. 
Raden : ah... punika bokmenawi namung pangraos sampeyan kamawon. 
Pengawal : ning Raden, manuk gagak kuwi tambah nyedhak.... 
manuk Gagak : kwakk... hai anak enom.. 
Raden Inu : (kaget) sapa kok? 
Pengawal : awake dhewe kudu ngati-ati Raden. kayane dheweke makhlukdadi-daden. 
manuk Gagak :  Tenang anak enom, aku arep nunjukake arah menyang desaDadapan, 
neng kana kowe arep ketemu karo Candra Kirana.” 
Raden Inu :  Darimana kok ngerti tujuan saben dalananku? sapa kok sabenere?” 
manuk Gagak :  kok ora butuh ngerti sapa aku, meloni wae pituduh sing dakwenehna.” 
Raden Inu :  becika, matur nuwun dhuwur tulunganmu .” 
manuk Gagak : (manuk gagak lunga saka adhepan Raden Inu)Kwak.....kwak.... 
Pengawal : “Raden, apa awake dhewe arep mercayani gagak aneh kuwi?” 
Raden Inu : “Hmmm, sabenere aku uga ragu. ning, kayane manuk gagak 
kuwi ora nduwe pangarah ala. menawa arep nggawe ala, apa untungnya 
kanggo dheweke ?” 
Pengawal : “ya wis. nek manut Raden mangkono. ayo awake dhewe banjurke 
dalan”. 
BABAGAN 5 (BERTEMUNYA INU DENGAN KEONG RACUN)
sakwise mlaku cukup adoh meloni pituduh arah saka manuk gagak, Raden Inuora uga nemu desa Dadapan. didalan Raden Inu ketemu karo sawong mbah putri sing lagi kengelihan, diwenehine mbah putri kuwi pangan. jebulna mbah putri yaiku wong sakti sing becik dheweke nulung Raden Inu saka manukgagak kuwi. 
mbah putri : tulung... tulung... sapa pun wae tulunga aku ....... 
Pengawal : “coba deloka Raden. kayane neng ngarep dana ana seseorang.” 
Raden Inu : “Ahh, iya. bener.” 
mbah putri :  tulunga nak, wis beberapa dina mbah putri ora pangan.” 
Pengawal : Raden kayane awake dhewe isih nduweni bekal dalan. 
Raden Inu : oh iya, mana................ini nek, ana sethithik panganan.” 
mbah putri :  matur nuwun anak enom. apa kok lagi nggoleki Kirana? 
ajaa kok meloni pituduh sing diwenehna manuk gagak 
kuwi, dheweke sabenere yaiku jelmaan mbah putri sihir, dheweke menehake 
arah sing salah nangmu .” 
Raden Inu :  nuli apa sing kudu awake dhewe lakoke nek?” 
mbah putri :  mlakua terus nganti kok nemu siji kali. melonana 
aliran kali kuwi, neng kana kowe arep nemu desa Dadapan.” 
Raden Inu :  matur nuwun nek, aku arep mbanjurke dalan iki.” 
mbah putri :  lungaa anak enom, ati-ati jero saben dalananmu .” 
Raden Inu :  becika nek.” 
kedelok sawong mbah putri lagi mlaku mulih menuju gubuknya. neng tengah-tengah dalan dheweke nemu seekor keong sing arupa emas. lan digawaakeong emas kesebut menyang omahe kanggo neng mangsak. 
mbah putri : ah.... sabedinan aku nggoleki iwak neng kali ora sijia aku bisakne. 
(mandheg sadhela lan ndeleng sekitar).. oh... apa kuwi ? oh jebulna 
keong, wah gedhe pisan keong iki. luwih becik aku gawa mulih wae 
keong iki kanggo makanku mengko. 
sakwise beberapa wektu ngantia mbah putri neng omahe, lan ditarulah keongmas kuwi neng jero kendi. 
mbah putri : kayane jagan kayu obong dak wis entek, aku arep lunga 
sedhela kanggo nggoleki kayu obong.... tunggu neng kene dhisik y keong mas 
ayu.. aku arep cepet mulih. 
mbah putri lunga nggoleki kayu obong. 
Kirana :  Loh, ngapa aku bisa neng kene? Oh iya, mau ‘ta ana sawong mbah putri 
sing nggawa aku. asihan pisan mbah putri kuwi, kanggo pangan wae dheweke 
kudu nggoleki iwak dhisik. aku arep nggawekne panganan 
kanggone.” (njagakne samubarang kebutuhan kanggo mangsak) 
dumadakan mbah putri teka lan kaget. 
mbah putri : “sapa kowe iki putri ayu, lan saka endi asalmu ?” 
Kirana :  tenang wae nek, aku Kirana. aku yaiku putri 
kerajan Daha sing disihir dadi keong emas saka mbah putri sihir 
kongkonan sedulurku, Galuh Ajeng” 
mbah putri : kanggo apa dheweke mayokake dheweke? 
Kirana : dheweke iri marangku amarga aku arep dirabekne saka Raden inunek. 
mbah putri : ( rumangsa iba)  asihan pisan awakmu , Nak…Nenek ora ngerti 
sedulur macam apa sedulurmu kuwi, nganti tega pengen mengutukmu! 
ning jenenge manusia yen wis cemburu,…apapun dheweke lakoke! 
ya, sudah…sementara kowe oleh tinggal neng kene, Nak…” 
Kirana :  Terimakasih, Nek…” 
mbah putri : ayo mbah putri bantu kowe mangsak... 
(Candra Kirana lan mbah putri akhire mangsak bareng) 
sakwise meloni pituduhake arah sing diwenehna mbah putri kesebut. mula, ngantia Raden Inu lan Pengawalnya neng desa Dadapan. dekne kabehmenghampiri siji gubuk kanggo njaluk seteguk banyu. 
Pengawal : amit..... 
mbah putri : kirana, coba kok delok sapa sing teka. 
Kirana :  iya, sedhela…” ( mbukak lawang) 
Raden Inu : (kaget)  Itukah kamu….Candra Kirana?” 
Kirana :  Raden Inu? ngapa bisa ana neng kene?” 
Raden Inu :  ceritone dawa..... 
mbah putri :  sapa, Kirana?” 
Kirana :  ayo mlebu Raden. Oh, Nenek…kenalkan iki yaiku Raden Inu 
sing Kirana ceritoke wayah kuwi. Oh iya Raden, mau apa sing pengen 
Raden omongna karoku? 
Raden Inu : Begini Kirana, wis ndina-dina aku nggoleki kowe. bapakmu neng 
kerajan wis nunggu kowe. lan saiki ayo awake dhewe bali menyang 
kerajan. 
Kirana : ning, Kirana ora tega mungkur mbah putri dhewen.” 
mbah putri :  ora apa-apa, Kirana. muliha, mesti kowe ngangenke 
keluargamu. 
Raden Inu :  Begini wae nek, mbah putri melu wae tinggal bareng kami amarga mbah putri 
wis berjasa nulung Kirana.” 
mbah putri : ning apura Raden... kepriye karo omah aku iki? wis lunga 
waea... mbah putri wis seneng ndeleng Kirana wis ketemu bali 
karo kok Raden. 
Raden : Tenang wae nek, kabeh kebutuhan mbah putri arep kami tanggung. 
mbah putri : becika Raden matur nuwun, nek mangkana mbah putri arep melu bareng 
kowe. 
wektu dekne kabeh arep bali menyang Istana, tekaa Dewi Sekar lan GaluhAjeng menyang omah mbah putri kanggo mestekne menawa Candra Kiranaora arep bisa ketemu karo Raden Inu. ning, dekne kabeh kaget banget amarga jebulna Raden Inu wis nemu Candra Kirana luwih dhikik lan akhire rencanadekne kabeh bungkar. 
Galuh : Kirana... kirana..... metu kok ! yen kok ora metu aku arep 
mendobrak lawang iki ! ( mlebu lan ndeleng karo rai benci ) Oh... jebulna sawong Raden wis ketemu karo permaisurinya? linuwih... (tepuk tangan) 
RadenInu : geneya kok ana neng kene? (curiga) apa kowe meloni aku ? 
hem.. aku ngerti kowe ngloro sing sengaja nglakoke kabeh iki 
marang Kirana ben dheweke ora bisa bertunangan karoku ! hah 
bener?.. 
Galuh : nyakarep kok arep celathu apa sing penting dudu aku pamayune. 
Kirana : goroh ! aku krungu dhewe mbah putri sihir kuwi ngomongke menawa 
kok lah sing sengaja mengutukku dadi seekor keong ! 
Galuh : ora... ora... kabeh kuwi ora bener, dudu aku sing mayokake dheweke 
! dudu aku, iya ta bunda ? omongke nang dekne kabeh yen dudu aku 
sing mayokake dheweke ! dudu, dudu, dudu aku.... haha dudu 
aku........... 
Dewi Sekar : ha? (melirik karo kesal) Awas kowe ! 
mbah putri : (menehake pesan moral) ajaa kowe rumangsa iri adhep apa 
sing dipek seseorang amarga panggawe ala sing awake dhewe lakoke 
mesti arep mbisakne ganjaran sing setimpal. 
Raden Inu : matur nuwun nek, dhuwur pituduhe. saiki aku nyat bener-bener 
mileh pilehan sing tepat. yo kirana awake dhewe teraske rencana 
raben awake dhewe. 
Kirana : iya Raden Inu, yo awake dhewe teraske rencana raben awake dhewe. lan 
saiki awake dhewe ora ta kepisahake meneh. 

buyar 

No comments :

Post a Comment